کارت کارفرمایی
مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون کارفرمایان - بهمن ماه 98
سخنرانی ها
جلسات 96
هشتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی، آتش نشانی و HSE- آبانم...
مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون کارفرمایان - آبان 97
سمینارهای آموزشی 96
انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف شهرستان اصفهان-96
آموزش مسئولین ایمنی 96
ایمنی پیمانکاران-آذرماه 96
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 96
مناسبت ها-96
ایمنی تخصصی برق 96
مسئولین ایمنی-شهریور96
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک-شهریور 96
آموزش ایمنی 95
سمینارهای آموزشی 95
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک-مهر 96
جلسات 94
جلسات 95
همایش 95