اولین جلسه هیات مدیره جدید کانون کارفرمایان استان اصفهان

 اولین جلسه هیات مدیره جدید کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان با حضور آقایان: سید عبدالوهاب سهل آبادی، مهدی جعفر پیشه، رضا چینی، محمد رضا نیلفروشان، 

اکبرحسین زاده زری باف، حمید خوش طالع، ابراهیم احمدی، محمد گوهریان، آرش پور زرگر بعنوان اعضا اصلی و با حضور بازرسان اصلی  آقایان: سید حبیب سجاد دوست و  مهدی مداحیان ، در[...]

 تاریخ ۱۴۰۰٫۹٫۲۴ در محل کانون کارفرمایان استان اصفهان با موضوع انتخاب هیات مدیره جدید کانون تشکیل گردید.

در این جلسه به اتفاق کلیه ی آرا آقای عبدالوهاب سهل آبادی بعنوان ریاست کانون انتخاب گردید پس از آن آقای رضا چینی  بعنوان نایب رییس، آقای حمید خوش طالع با اکثریت آرا بعنوان دبیر و آقای مهدی جعفر پیشه با اکثریت آرا بعنوان خزانه دار مشخص گردیدند. 

 همچنین در ادامه این جلسه سیدعبدالوهاب سهل آبادی تغییرات در ساختار کانون را امر مهمی دانست و گفت ما باید وضعیت کانون را تغییر دهیم و جهشی داشته باشیم و بااتکا به  افکار جمعی برای پیشبرد اهداف کانون کارفرمایان اقدام کنیم وی خاطر نشان کرد که ۱۸۰ انجمن صنفی کارفرمایی زیر مجموعه کانون کارفرمایان می باشند و با ملحوظ نظر به اینکه کانون تمامی اقشار را در نظر می گیرد، هیات مدیره جدید باید جهت جذب انجمن های صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.