باورها

کانون انجمن های کارفرمایان استان اصفهان بر این باوراست که با بسیج نیروهای متخصص و متعهد و وفادار به ارزشها و آرمانهای الهی امکان دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 در همه زمینه های تعریف شده میسر است و در این مسیر انجمنهای تخصصی کارفرمایان با انباشت فنی ، وجود سرمایه های گسترده انسانی و مادی و فراگیری در طبقات مختلف اجتماعی بالاترین ظرفیت را برای ایفاء نقش دارند .
کانون بر این باور است که ویژگیهای شخصیتی کارفرمایان و حضور فعال در عرصه تولید و تحمل مسائل و مشکلات عدیده در سالهای اخیر از آنان عناصری سخت کوش ، حرفه ای ، قابل اعتماد و توانمند ساخته است ، تا بیش از هر طبقه اجتماعی آماده قبول مسئولیتهای اجتماعی و یاریگر ملت و دولت در رسیدن به آرمانهای انقلابی و رفاه اجتماعی باشند.

bavarha کانون بر نهادهای رسمی و دولتی به دیده همکاری و نه بدیده مقابله می نگرد ، به مردم بدیده احترام و ولی نعمت می نگرد و موثرترین راه برای جلب نظر حضرت حق را در رضایت مردم و در عرصه بازار رضایت مشتری می داند.
کانون به داشته های ملی و مذهبی، چه در آموزه ها و چه در امکانات و توانایی های طبیعی، جغرافیایی و تاریخی کشور خود افتخار می کند.
کانون در تمامی تصمیمات و اقدامات خود در چارچوب ارزشهای اخلاقی و قوانین موضوعه عقلایی عمل می‌کند. کانون معتقد است برای برون رفت از بن بست در عرصه تولید راهی به جز ارتقاء سطح دانش و مهارتهای شغلی، ایجاد چرخه تولید علمی و مآلا افزایش ثروت ملی وجود ندارد.