تاریخچه کانون

کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان در سال 1382 به همت سازمان کار و امور اجتماعی استان و جمعی از مسئولین انجمن‌های صنفی شکل گرفت. ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشروعیت این کانون را با هدف تشکیل سازمانی مردم نهاد برای ساماندهی، هماهنگی، انسجام و یک سو نمودن انجمن ها و ایجاد وحدت و وفاق میان تشکلهای کارگری و کارفرمایی به جهت بهره وری و تولید بهتر و کار سالم و روابط صحیح و انسانی کارگر و کارفرما و حفظ حقوق و منافع کارفرمایان تضمین می نماید.

history دوره سوم انتخابات کانون با دقت و هماهنگی به عمل آمده در سازمان کار و امور اجتماعی و تبلیغات و حضور پر شور صاحبان رأی در تاریخ 87/15/7 برگزار گردید و هیئت مدیره ای متشکل از آقایان ;  سهل آبادی، مطیعی، موسی خانی، چینی ، رجبی از صنعت وآقایان مومنی، مرتهب و جعفرپیشه و بابائی پور از حرف و بازرسان آقایان حسین زاده و حشمت تشکیل گردید.کانون انجمن های صنفی کارفرمایان همواره با در نظر داشتن خط مشی مسئولین محترم استان و به منظور تسریع در انجام خدمت و دفاع از حقوق حقه کارفرمایان گرامی  آماده خدمتگزاری  به جامعه کار و تولید می باشد. امید است در سایه همکاری و همفکری شما عزیزان شاهد شکوفایی روزافزون تشکل های صنفی در راستای توسعه پایدار اقتصادی کشور عزیزمان باشیم.