ماموریت ما

maemoriat کانون برای نیل به اهداف چشم انداز چهار ساله ماموریت های زیر را برای خود تعریف می نماید .
1- ایجاد همبستگی سازمانی در انجمن های تحت پوشش به منظور تشکیل سازمانی وسیع با کارکردهای موثر برای اجرای برنامه های عملیاتی .
2- بررسی زمینه ایجاد انجمنهای صنفی کافرمایی جدید و گسترش عددی و امکان ادغام و ائتلاف انجمنهای همگن .  
3- تثبیت موقعیت انجمنهای تحت پوشش در حوزه های تخصصی و حرفه ای و در ارتباط با سازمانهای نظارتی و حکومتی .
4- زمینه سازیهای لازم برای ارتقاء سطح دانش و اطلاعات هیات مدیره های انجمن ها در جهت درک موقعیت و نقش رهبری و هدایتگری اعضاء تا رسیدن به موفقیت های ملموس شغلی و اجتماعی .
5-ایجاد ساختار و نظام مدیریت کارا ، کم هزینه ، منعطف و هوشمند درکانون و انجمنهای تحت پوشش به منظور اجرای برنامه های عملیاتی .
6- همکاری و تعامل سازنده با نهادهای رسمی و دولتی و ایجاد سازکار گردش اطلاعات شفاف ، بروز و قابل اعتماد و ارائه گزارشهای مستند و علمی از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی قابل تعریف در کانون به مخاطبین درون سازمان و بیرون سازمان.
7- ایجاد سازکار تامین درآمدهای پایدار به نحوی که برنامه های عملیاتی کانون را تا رسیدن به اهداف پشتیبانی نماید .
8- ایجاد سازکار آموزش و پژوهش به منظور تولید علم و رشد ظرفیتهای علمی موجود در انجمن های تخصصی و طرح معضلات فنی و تخصصی در مراکز علمی و پژوهشی و بهره برداری از ظرفیتهای برون سازمانی در این خصوص .
9- بستر سازی ورود فن آوریهای نوین در تولید کالا و خدمت و ورود به تجارت جهانی و افزایش صادرات غیر نفتی.