معرفی مجموعه

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان با زیر پوشش داشتن بیش از 120 انجمن صنفی کارفرمایی و کانون تخصصی یکی از بزرگترین تشکلهای فرابخشی محسوب می‌گردد که به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های انجمن های صنفی کارفرمایی و کانون های کارفرمایی تخصصی استانی و هدایت و راهنمایی آنان در زمینه های مختلف صنعتی، حرفه ای و خدماتی ایجاد گردید.
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان از اتحاد بین انجمن های صنفی کارفرمایی در سطح استان اصفهان بوجود آمده است و به موجب قانون در رأس هرم تشکیلات کارفرمایی استان قرار دارد و به جهت حمایت از کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی به عنوان تنها نماینده بخش کارفرمایی در مذاکره با دولت و سازمانهای داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق و قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیات و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان فعالیت می نماید.
از دیگر وظایف و اختیارات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان مطابق با ماده 158 قانون کار انتخاب و معرفی نماینده کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص ادارات کار سراسر استان می باشد که وظیفه خطیر حفظ حقوق کارفرمایان در مراجع یاد شده را بر عهده دارد.

moarefi دیگر خدمات/فعالیتهای کانون کارفرمایان:

  • آموزش (برگزاری دوره های آموزش ایمنی و سمینارهای آموزشی قانون کار، بیمه و تأمین اجتماعی، مالیات و...)
  • صدور کارت کارفرمایی (در سه سطح زرین، سیمین و بلورین جهت کارفرمایان استان)
  • ارایه مشاوره (درخصوص روابط کار به کارفرمایان محترم)
  • حضور نماینده کانون درکمیته های بدوی و تجدید نظرمشاغل سخت و زیان آور و اصلاح ساختار
  • پیگیری مسائل و مشکلات کارفرمایان و تولیدکنندگان تا حصول نتیجه
  • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ویژه کارفرمایان با مدیران استانی و کشوری
  • تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
  • نظارت بر برگزاری مجامع عمومی انجمن های صنفی کارفرمایی