میز خدمت بیمه

تخفیفات باورنکردنی اعضای کانون کارفرمایان استان اصفهان

1. بیمه‌ی بدنه تا ۸۰ درصد تخفیف

2. بیمه آتش سوزی منازل مسکونی و واحدهای صنعتی و غیر صنعتی تا ۳۰ درصد تخفیف

3. بیمه درمان تکمیلی خانواده تا ۱۵ درصد تخفیف

4. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان برای انواع طبقات شغلی از ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف

5. بیمه عمر ‌‌سرمایه گذاری با گزینه سرمایه گذاری سود آور به صورت ماهانه و حداقل ماهانه ۱۰۰ هزار تومان

6. بیمه باربری وارداتی و صادراتی تا ۵۰ درصد تخفیف

7. بیمه حوادث و عمر گروهی تا ۲۰ درصد تخفیف