نحوه دریافت کارت کارفرمایی

کارت زرین

کارت زرین

برای کارت زرین ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وجود پرونده جاری کارفرمایی متقاضی برای حداقل 50 نفر بیمه شونده و ده سال سابقه ( معادل 6000 نفرماه پرداخت حق بیمه) – گواهی وجود پرونده جاری مالیاتی با حداقل 10 سال سابقه- گواهی عضویت فعال در انجمن کارفرمایی. گواهی و مدارکی دال بر کارآفرینی، اختراع، خلاقیت و ابتکار در فعالیتهای اقتصادی و تأثیرگذاری در اقتصاد ملی و منطقه ای و حسن شهرت حرفه ای و اجتماعی- مجوز قانونی فعالیت اقتصادی.
کارت سیمین

کارت سیمین

برای کارت سیمین ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وجود پرونده جاری کارفرمایی متقاضی برای حداقل 10 نفر بیمه شونده با حداقل پنج سال سابقه( معادل 600 نفرماه پرداخت حق بیمه) – گواهی وجود پرونده جاری مالیاتی با حداقل پنج سال سابقه –گواهی عضویت فعال در انجمن صنفی کارفرمایی- مجوز قانونی فعالیت اقتصادی.
کارت بلورین

کارت بلورین

برای کارت بلورین ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وجود پرونده جاری کارفرمایی با حداقل یکسال سابقه به نام متقاضی – گواهی وجود پرونده جاری مالیاتی –– گواهی عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی- مجوز قانونی فعالیت اقتصادی.

نحوه دریافت کارت کارفرمایی:

کارفرمای متقاضی دریافت کارت بایستی فرم درخواست را تکمیل و به همراه دیگر مدارک به انجمن صنفی کارفرمایی مربوطه ارسال نماید. انجمن پس از بررسی های لازم صحت اطلاعات مندرج در فرم و مدارک پیوست را تأیید و به کانون کارفرمایان ارسال می دارد. مدارک واصله در جلسه هیأت مدیره کانون طرح و پس از امضای میثاق نامه توسط متقاضی، کارت کارفرمایی صادر می‌گردد.

 

دانلود فرم درخواست صدور و تمدید کارت کارفرمایی

دانلود مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت کارفرمایی

دانلود مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت کارفرمایی