نحوه دریافت کارت کارفرمایی اعضا هیئت مدیره (فراخوان جدید)

فراخوان

کارفرمای معزز

در اجرای مصوبه‌ی هیات مدیره‌ی کانون انجمن‌های کارفرمایی استان اصفهان کلیه اعضاء اصلی هیات مدیره‌ی شرکت‌های سهامی و انجمن‌های کارفرمایی، در صورت احراز سایر شرایط، امکان دریافت اخذ کارت کارفرمایی را دارند.

به پیوست مواد متمم آئین‌نامه کارت کارفرمایی تقدیم می شود.

لذا با توجه به محدودیت قبول عضویت در صورت تمایل درخواست خود را حداکثر تا تاریخ پانزدهم دی ماه نام و نام خانوادگی به همراه نام شرکت به شماره‌ی 50009000150009 ارسال کنید، در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم.

الصاق متمم با ۳ بند به آئین‌نامه‌ی صدور کارت کارفرمایی

ماده متمم ۲: با توجه به ماده ۱۴۲ قانون تجارت و اجرایی شدن قوانین مرتبط به مسئولیت‌های مدنی و حقوقی اعضاء هیات مدیره در شرکت‌های سهامی خاص وعام، کلیه اعضاء اصلی هیات مدیره مجاز به دریافت کارت کارفرمایی هستند. سطح کارت‌های هیات مدیره یک سطح از سطح کارت مدیرعامل پایین‌تر است.
در صورت درخواست متقاضی برای دریافت کارت همسطح با مدیرعامل، تقاضا بررسی و تصمیم‌گیری موردی انجام می‌شود ولی در هر حال به اعضاء هیات مدیره کارتی با سطح بالاتر از کارت مدیرعامل تعلق نمی‌گیرد.

ماده متمم ۳: عنوان اعضاء هیات مدیره در کارت کارفرمایی با عبارت "عضو هیات مدیره" مشخص می‌شود.

ماده متمم ۴: اعضاء اصلی هیات مدیره و بازرسان انجمن‌های صنفی کارفرمایی مجاز به درخواست صدور کارت کارفرمایی هستند. تعیین سطح بندی بر اساس شاخص‌های زیر تعیین می شود:

- برای فعالیت انجمن با سابقه‌ی کمتر از پنج سال و حداقل یه نفر شاغل رسمی و بروز از نظر فرآیندهای قانونی، سطح بلورین.

- برای انجمن با بیش از پنج سال سابقه متوالی و یا ده سال غیر متوالی و حداقل پنجاه عضو فعال، سطح سیمین.

- برای انجمن فعال با بیش از ده سال سابقه متوالی یا بیست سال غیر متوالی و بیش از پنجاه عضو فعال سطح زرین اختصاص می‌یابد.