جلسه کانون کارفرمایان با انجمن ها جهت تعامل بیشتر و بررسی مشکلات آنها-99
کارت کارفرمایی
سخنرانی ها
مسئولین ایمنی تیرماه 99
کارفرمایان تیرماه و شهریور ماه 99
کارگاه سخت و زیان آور 99
سمینار قانون کار 99
ارزیابی ریسک مرداد و شهریور ماه 99
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران 99
هشتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی، آتش نشانی و HSE- آبانم...
مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون کارفرمایان - آبان 97
مجمع عمومی عادی و فوق العاده کانون کارفرمایان - بهمن ماه 98
سمینارهای آموزشی 96
انتخابات نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف شهرستان اصفهان-96
جلسات 96
آموزش مسئولین ایمنی 96
ایمنی پیمانکاران-آذرماه 96
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 96
مناسبت ها-96
ایمنی تخصصی برق 96
مسئولین ایمنی-شهریور96
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک-شهریور 96
آموزش ایمنی 95
سمینارهای آموزشی 95
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک-مهر 96
جلسات 94
جلسات 95
همایش 95