برگزاری نشست هم اندیشی کارفرمایان و تشکلهای صنفی کارفرمایی استان اصفهان

سوم بهمن ماه، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده کانون کارفرمایان و نشست هم اندیشی کارفرمایان و تشکلهای کارفرمایی استان برگزار گردید.

 

در جلسه مجمع، ارائه و تصویب صورتهای مالی سالیانه، ارائه گزارش بازرسان کانون و انتخابات بازرسان انجام شد.

در بخش دوم جلسه نیز نشست هم اندیشی کارفرمایان و تشکلهای صنفی کارفرمایان استان اصفهان، با حضور جناب آقای نیرومند، مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، جناب آقای گورابی، مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان و جناب آقای اخوان، مدیرکل محترم فنی و حرفه ای استان برگزار گردید.

در این جلسه، آقای سهل آبادی، ریاست کانون پیرامون کارت کارفرمایی و تعامل هرچه بیشتر کارفرمایان با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و فنی و حرفه ای استان مطرح نمودند. از دیگر موارد طرح شده در این جلسه می توان به بحث و بررسی رأی صادر شده جدید هیأت عمومی دیوان، مبنی بر علی الحساب شدن سنوات پرداختی کارگران دارای قرارداد موقت اشاره نمود. در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ پیرامون برخی از مسائل و مشکلات کارفرمایان محترم صورت پذیرفت.

روابط عمومی کانون کارفرمایان استان اصفهان